Mẫu thư bảo lãnh tiền tạm ứng

0
1129
Mẫu thư bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu thư bảo lãnh tiền tạm ứng

Mẫu thư tạm ứng MauCV giới thiệu ở dưới là mẫu Mẫu thư bảo lãnh tiền tạm ứng  chuẩn và sử dụng phổ biến nhất. Ngoài ra, bạn đọc có thể tham khảo một số mẫu đơn xin việc theo các ngành nghề dưới đây và tham khảo cách viết CV xin việc chi tiết theo mẫu dưới đây. Hi vọng với mẫu này bạn sẽ tạo được ấn tượng ban đầu. Cùng tham khảo Mẫu thư bảo lãnh tiền tạm ứng của ngân hàng dưới đây

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH

(trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai)

 

Kính gửi : NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – SGD/CN/PGD ……..

 

 • Căn cứ hợp đồng cấp bảo lãnh hạn mức số:…. giữa ABBANK- CN/SGD…………. ngày …./…./….
 • Căn cứ hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở/căn hộ số……… ngày…./…./…. giữa ………………… và……………………

 

Tên khách hàng đề nghị được bảo lãnh:…………………………….

Địa chỉ                         :…………………………………………………..

Điện thoại                    :……………………………………………. Fax:

Mã số thuế                   :…………………………………………………..

Số đăng ký kinh doanh  :…………………………………. do                                         cấp ngày …./…../….

Số TK tại ABBANK   :…………………………………………………..

Người đại diện            :                                    Chức vụ:…………………………………

CMND số                    :……………….. cấp ngày…./…../…….tại.

Theo Giấy ủy quyền số:…………………….. ngày…./…../……..của ……………………………………………………….

 

 1. Đề nghị Ngân hàng TMCP An Bình – SGD/CN/PGD …………………phát hành Cam kết bảo lãnh với nội dung chi tiết như sau:
 • Bên được bảo lãnh: Chủ đầu tư:………………………….

Địa chỉ             :…………………………………………………..

Điện thoại        :……………………………. Fax:                 ……………………………………….

Mã số thuế       :…………………………………………………..

Số đăng ký kinh doanh: ………..  do ……………………….. , cấp ngày

Số Tài khoản   :…………………………………………………..

 

 • Bên nhận bảo lãnh: Bên mua/Bên thuê mua:

Ông              :                             , Năm sinh:

Số CMND/Passport :              , cấp ngày:      nơi cấp:

Địa chỉ          :

Số tài khoản :                                      tại

Điện thoại     :

Quốc tịch     :

 

Bà                 :                        , Năm sinh:

Số CMND/Passport :              , cấp ngày:      nơi cấp:

Địa chỉ          :

Số tài khoản :                                      tại

Điện thoại     :

Quốc tịch      :

hoặc

 • Doanh nghiệp :…………………………………………………..

Địa chỉ             :…………………………………………………..

Điện thoại        :…………………………………………………..

Mã số thuế:      :…………………………………………………..

Số đăng ký kinh doanh: ………..  do ……………………….. , cấp ngày

Tài khoản số    :……………………………………………. tại..

 

 • Mục đích bảo lãnh: bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của Chủ đầu tư (Bên được bảo lãnh) đối với Bên mua/Bên thuê mua (Bên nhận bảo lãnh) khi Chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với Bên mua/Bên thuê mua tại Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở số……………ngày ……/……/……….
 • Đối tượng Nhà ở được mua bán/thuê mua theo Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở:………………………………………………………………………………………………………………………..
 • Số tiền bảo lãnh:…………………………………………………………. VND

(Bằng chữ:……………………………………………………………………….. )

 • Thời hạn bảo lãnh:………. ngày (Bằng chữ: ……. ngày) kể từ ngày……/……/…… đến hết ngày……/……/…….
 • Thời hạn thu phí bảo lãnh: Từ ngày…./…./………đến hết ngày…./…./…….
 1. Biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ của Bên đề nghị được bảo lãnh
  • Ghi nợ tài khoản của Chúng tôi số: ……………………tại ABBANK để ký quỹ…………..đồng #……………% giá trị bảo lãnh.
  • Thế chấp/cầm cố những tài sản sau đây:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

 • Bảo đảm bằng tài sản của bên thứ ba:………………..
 • Không có bảo đảm bằng tài sản:……………………….
 • Khác:……………………………………………………………
 1. Ngôn ngữ sử dụng trong bảo lãnh
  • Tiếng Việt.
 2. Hình thức phát hành Cam kết bảo lãnh
  • Thư bảo lãnh (phôi giấy).
 3. Mẫu Cam kết bảo lãnh:
  • Theo mẫu ABBANK.
 4. Điều kiện thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh:

ABBANK thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh khi Bên mua/Bên thuê mua (Bên nhận bảo lãnh) xuất trình cho ABBANK Bản gốc Cam kết bảo lãnh và Văn bản yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh trong đó nêu rõ việc Chủ đầu tư (Bên được bảo lãnh) đã vi phạm tiến độ bàn giao nhà và đã không hoàn trả khoản tiền tạm ứng và các khoản tiền khác mà Bên mua/Bên thuê mua đã thanh toán cho Chủ đầu tư kèm theo các chứng từ, tài liệu chứng minh (các) vi phạm, bao gồm:

 • Bản chính các Chứng từ thanh toán tiền mua nhà: hóa đơn; Giấy nộp tiền mặt; Ủy nhiệm chi;
 • Hồ sơ liên quan đến giao dịch mua bán/thuê mua nhà: Hợp đồng mua bán/ thuê mua nhà ở;
 • Biên bản làm việc giữa Bên mua/Bên thuê mua và Chủ đầu tư.
 • Chứng từ khác: (nêu rõ)………………………………..

 

 1. Chỉ thị cho Ngân hàng bảo lãnh:

Chúng tôi đồng ý và cam kết không khiếu nại để ABBANK thực hiện ngay một hoặc một số biện pháp liệt kê dưới đây để thực hiện nghĩa vụ đối với Bên nhận bảo lãnh.

 • Trích tiền ký quỹ của Chúng tôi tại ABBANK để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đến hạn.
 • Tự động ghi nợ tài khoản tiền gửi của Chúng tôi số………………….tại ABBANK để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đến hạn và để thu các loại phí theo qui định của ABBANK liên quan đến bảo lãnh này.
 • Nhờ thu mà không cần chấp nhận qua các tài khoản của Chúng tôi tại các ngân hàng khác để thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh, các loại phí liên quan đến bảo lãnh này khi tài khoản của Chúng tôi tại ABBANK không đủ tiền thanh toán.
 • Ghi nợ cho Chúng tôi số tiền ABBANK đã trả thay sau khi đã trừ số tiền ký quỹ (nếu có) và số tiền trích từ tài khoản của Chúng tôi (nếu đã trích).
 • Xử lý tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.
 1. Chứng từ chứng minh chấm dứt nghĩa vụ được bảo lãnh

Chúng tôi đồng ý nghĩa vụ được bảo lãnh của Chúng tôi chỉ chấm dứt khi Chúng tôi cung cấp cho ABBANK chứng từ chứng minh Chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ với Bên mua/Bên thuê mua (Bên nhận bảo lãnh), bao gồm:

 • Biên bản bàn giao nhà; hoặc
 • Chứng từ chứng minh Chúng tôi đã hoàn trả đầy đủ cho Bên mua/Bên thuê mua số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho Bên mua/Bên thuê mua trong trường hợp Chúng tôi đã vi phạm tiến độ bàn giao nhà cho Bên mua/Bên thuê mua theo Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà đã được ký kết.
 • Văn bản về việc miễn thực hiện nghĩa vụ của Bên nhận bảo lãnh.
 1. Cam kết

Chúng tôi cam kết:

 • Nhà ở hình thành trong tương lai có đủ điều kiện được bán, cho thuê mua theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản.
 • Thực hiện đúng việc bàn giao nhà cho Bên mua/Bên thuê mua theo đúng tiến độ đã cam kết trong Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở.
 • Sử dụng số tiền ứng trước, các khoản tiền khác (nếu có) của Bên mua/Bên thuê mua đúng mục đích.
 • Xuất trình cho ABBANK chứng từ chứng minh chấm dứt nghĩa vụ được bảo lãnh theo quy định tại Mục 8.
 • Bổ sung cho ABBANK Chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn theo yêu cầu của ABBANK.
 • Cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện của dự án bằng văn bản cho ABBANK định kỳ tối thiểu 1 tháng/lần hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
 • Trường hợp ABBANK phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, bằng văn bản này, Chúng tôi cam kết nhận nợ vô điều kiện toàn bộ số tiền mà ABBANK đã trả thay và các khoản lãi, phí, phạt có liên quan theo các điều kiện về ghi nợ bắt buộc của ABBANK mà không có bất kỳ khiếu nại nào và Chúng tôi cam kết sẽ thanh toán ngay cho ABBANK số tiền đã trả thay. Nếu Chúng tôi không trả hoặc trả không đầy đủ nợ vay (nợ gốc, nợ lãi, các khoản phí, phạt (nếu có)) thì ABBANK có quyền áp dụng các biện pháp theo qui định nội bộ của ABBANK và theo pháp luật hiện hành để thu hồi nợ.
 • Đồng ý và không khiếu nại để ABBANK duy trì (các) biện pháp bảo đảm cho việc ABBANK thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho đến khi Chúng tôi hoàn tất mọi nghĩa vụ với ABBANK.
 • Trong trường hợp ABBANK (i) phát hành Cam kết bảo lãnh trước khi Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở được chúng tôi và Bên mua/Bên thuê mua ký kết hoặc (ii) Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở không ghi số Hợp đồng, Chúng tôi cam kết: bổ sung Hợp đồng mua bán/thuê mua nhà ở, các tài liệu đính kèm (nếu có) cho ABBANK ngay khi ký kết, nhưng chậm nhất không quá ………ngày kể từ ngày ABBANK phát hành CKBL.
 • Chúng tôi đồng ý rằng: “Trong trường hợp ngày chấm dứt hiệu lực của Cam kết bảo lãnh, thỏa thuận cấp bảo lãnh trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật, quy định của ABBANK thì thời hạn bảo lãnh được tự động kéo dài đến hết ngày làm việc tiếp theo. Chúng tôi cam kết hoàn trả đầy đủ nợ gốc, lãi và các chi phí khác cho ABBANK, bao gồm cả trường hợp ABBANK trả thay trong thời gian kéo dài thời hạn bảo lãnh nêu trên”.
 • Không yêu cầu ABBANK hoàn phí bảo lãnh vì bất kỳ lý do gì.
 • Vì bất kỳ lý do nào, nếu quá thời hạn tạm thu phí bảo lãnh nêu trên mà Cam kết bảo lãnh vẫn còn hiệu lực thì chúng tôi sẽ nộp phí cho kỳ hạn tiếp theo hoặc ABBANK được tự động trích tiền từ tài khoản của chúng tôi tại ABBANK và/hoặc tại tổ chức tín dụng khác để thu phí cho thời hạn tiếp theo.
 • Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chân thực và hợp pháp của các tài liệu gửi cho ABBANK.
 • Hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc nhận, bảo quản và chuyển bản chính Cam kết bảo lãnh đến Bên nhận bảo lãnh.
 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ được ngân hàng bảo lãnh theo đề nghị này và các nghĩa vụ khác của Bên được bảo lãnh theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Đã hiểu rõ và cam kết tuân thủ các qui định về bảo lãnh của Ngân hàng Nhà nước và ABBANK.

 

Trân trọng,

……………,ngày……..tháng……..năm……….

ĐẠI DIỆN BÊN ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH

                                                 (Ký, họ tên, đóng dấu)

Đính kèm:

 • Hợp đồng số……ngày…………
 • Khác…….

 

LEAVE A REPLY